Ingyenes regisztráció kereskedői vásárlóként a zentrada.network-n.

Kérjük a vastaggal jelölt mezőket teljesen töltse ki.

 

Uniós közösségi adószám - ha rendelkezésre áll (Segítség)
( HU123456789 )

Csak akkor kell megadni, ha a beszállítói számlán szükséges. 

A jelszó minimum 6 karaktek. A biztonsága érdekében ajánljuk, hogy tartalmazzon betűt és számot is!


Megerősítem kereskedelmi állapotomat a zentrada használatához és elfogadom a zentrada adatvédelmi szabályzatát.

Általános Szerződési Feltételek és adatvédelem a zentrada portálján

1. § A szerződés tárgya
- A zentrada.network a levédett „zentrada” márkanév alatt egy európai vásárlói közösséget, mint virtuális piacteret üzemeltet az internetes platformon a kereskedelmi vásárlásokhoz az információcsere és a vásárlók érdekei egy biztonságos, hasznos és szabályozott üzleti kapcsolatokhoz szolgálnak a Business-to-Business kereskedelemben.
- A zentrada ezen a platformon fogja össze a jóváhagyott felkínálókat és vásárlókat a fogyasztói termékek és üzleti szükségletek területén, az ajánlati-és rendelési információk által valamint a hálózaton belüli emaillel alátámasztott kommunikációs rendszerrel együtt.
A zentrada zárt felhasználói platformhoz való hozzáférés és használat feltétele a zentrada.network-kel történő szerződéskötés a §3. 1 bekezdés szerint. A zentrada-n keresztül kommunikált nyilatkozatok és szerződések közvetlenül és kizárólag a mindenkori felhasználók között valósulnak meg és a platformon kívül teljesül és bonyolódik. A zentrada tehát csak az informatív üzleti kapcsolatokra szolgál és nem részese az adásvételnek.
 
 
2. § A zentrada tagság feltételei

-   A zentrada platformját kizárólag olyan eladók és vásárlók használhatják, akik gazdasági tevékenységüket cégbejegyzéssel igazolják.
-   Tagként kizárólag a német Kereskedelmi Törvénykönyv (HGB) értelmében vett kereskedő regisztráltathatja magát. A zentrada-nak joga van a tagság feltételeinek teljesítését igazoló dokumentumot követelni a tagtól. A tagságért folyamodó személy kijelenti, hogy az összes általa megadott adat megfelel a valóságnak és a tagsági követelményeknek. Ha a tag nem természetes személy, akkor a tag nevében eljáró személy a zentrada kérésére köteles a felhatalmazottságát dokumentumokkal igazolni. A zentrada-nak jogában áll a felhatalmazottság dokumentációját részletesen szabályozni. Ezt követően a zentrada a megfelelő felhatalmazással szemben jóhiszeműen jár el. 
-   Ha a tag természetes személy, nagykorúnak és jogképesnek kell lennie.
-   A zentrada.network a regisztráció idején és a szerződés időtartama alatt is kizárhatja a tagot, például biztonsági megfontolásokból, minden indoklás nélkül.
-   A regisztrációval a tag elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Általános Szerződési Feltételekben beálló esetleges változásokat, amelyekről értesítést küldünk.

 
3.§ Regisztráció, szerződéskötés és tagság felmondása

-   A tag a zentrada oldalán a jelentkezési űrlap kitöltésével és elküldésével regisztrálhatja magát. A regisztrációval a tag elfogadja a megrendelés feltételeit valamint az Általános Szerződési Feltételeket. A tag regisztrációja és a platform használatának engedélyezése akkor történik meg, amikor a zentrada a jelentkezési űrlapot megkapta, a megfelelő nyilatkozatot a tag e-mail címére elküldte, és nevét, valamint jelszavát is bevezette a rendszerbe. A tagsági szerződés csak a hozzáférés megadása, vagy a megbízás, tag általi megerősítését követően jön létre.
-   A tagsági szerződés megkötésére irányuló követelés nem lehetséges. A zentrada fenntartja magának a jogot, hogy a tagsági szerződés megkötésétől indoklás nélkül elzárkózzék vagy azt felmondja; különösen abban az esetben,

     -    ha a tag a regisztráció során hamis adatokat adott meg;      
     -    kétségek merülnek fel a tag meghatalmazását, jogi létezését, valamint a platform gazdasági tevékenységgel kapcsolatos használatát illetően, és ha ezen kétségeket a tag nem oszlatja el saját költségén, a megfelelő dokumentumok bemutatása révén;      
     -   kétség vagy gyanú merül fel a tag megbízhatóságát és fizetőképességét illetően;      
     -   a zentrada-n való tisztességtelen üzletkötés vagy a zentrada-val szembeni konkurens tevékenység gyanúja merül fel;     
     -   a tag megszegi a használati szabályokat vagy a zentrada Általános Szerződési Feltételeit.

-   A szerződés a megrendelés visszaigazolásának kézhezvételekor lép életbe. A szerződés minden alkalommal ugyanolyan időtartamra hosszabbítható, kivéve akkor, ha a zentrada a tagtól írásbeli nyilatkozatot kap a szerződés felmondására nézve, az első vagy bármely további olyan időszak letelte előtt legalább négy héttel, amelyre nézve a szerződést megkötötték. A zentrada a felmondás kézhezvételét hét napon belül e-mailben visszaigazolja.
-   A fentiek nem korlátozzák a zentrada azon jogát, hogy a szerződést felmondási idő fenntartása nélkül felmondja és a tagot súlyos okból kifolyólag egyoldalúan kizárja.
-   A tag köteles haladéktalanul értesíteni a zentrada-t a regisztráció alkalmával megadott adatainak változásáról. A tagnak különösen ügyelnie kell arra, hogy a zentrada az aktuális és érvényes e-mail címének birtokában legyen.

-   Amennyiben tag az előfizetéses tagságát nem kívánja automatikusan meghosszabbítatni az általa előfizetett futamidővel, köteles azt az aktuális futamidő lejárta előtt bármikor írásban (e-mailen) felmondani. Fontos, hogy tag tájékozódjon a futamidejének lejárati hatáidejéről, ha nincs tiszában annak dátumával, mert amennyiben tagságát nem, vagy nem időben mondja fel, az automatikusan meghosszabbodik a következő, előfizetésével megegyező időtartamra és a futamidőre érvényes tagsági díj kiszámlázásra kerül.

 
4. § Hozzáférés, a felhasználó azonosítása és a jelszó

- A tag felelőssége, hogy a regisztráció során olyan felhasználó nevet és jelszót válasszon, mely kizárólag a zentrada használatára szolgál, és nem egyezik más internetes portálok, vagy egyéb, jelszóval védett rendszerek (pl. bank, hitelkártya számla, stb.) hozzáférési adataival. A jelszó kellően komplex legyen, lehetőség szerint tartalmazon számot és különleges karakter is és ne legyen rövidebb 8 karakternél. 
- A tag felelőssége ügyelni arra, hogy a felhasználónevét és a jelszavát harmadik személynek ne adja ki. A tagnak kötelessége megakadályozni az információkhoz való hozzáférést, különösen olyan személyekkel szemben, akik a 2. § értelmében nem tagok vagy akik nem tartoznak a tag vállalkozásához (kiszélesített hozzáférési jog).
-   A tagnak azonnal értesítenie kell a zentrada-t, ha tudomást szerez felhasználói neve vagy jelszava jogtalan használatáról, vagy ha valós események alapján arra gyanakszik. A tag felel a felhasználói azonosítására szolgáló adatainak jogosulatlan használatáért, kivéve akkor, ha a jogtalan használatot olyan okok idézték elő, amelyek felmerülésének kockázata a zentrada-t terhelik.
-   A platformhoz való hozzáférés blokkolható, ha háromszor helytelen jelszót adtak meg.

 
5. § A zentrada szolgáltatásai

-   A zentrada olyan platformot kínál, amelyen a tag (mint ajánlattevő) árukkal, kereskedelmi kapcsolatok iránti érdekeltségével vagy vásárlási ajánlatával kapcsolatos információkat helyezhet el; betekintést nyerhet a hasonló hirdetésekbe és kapcsolatba léphet más ajánlattevőkkel.
-   A zentrada a tagság különböző formáinak vagy a Prémium csomagoknak megfelelően különféle szolgáltatásokat kínál a vásárlóknak és ajánlattevőknek, amelyeket a megrendelési feltételek szabályoznak vagy amelyekre nézve külön szerződéseket kötöttek.
-   A zentrada-nak bármikor jogában áll a nyújtott szolgáltatásainak kínálatát, továbbá a virtuális piac internetes oldalainak funkcióit és küllemét megváltoztatni.

 
6. § A tag kötelességei

-   A tag felelőssége, hogy minden adat, különösen az általa kínált árukra, szolgáltatásokra, kereskedelmi kapcsolatok megkötésére vonatkozó adatok helytállóak legyenek, és ne legyenek félrevezetők. A tag a platformon saját családnevével / cégnevével jelenik meg és ügyel arra, hogy címe, cégének elérhetőségeire vonatkozó adatai mindig aktuálisak legyenek.
-   Az ajánlattevő kijelenti, hogy a kínált áru felett korlátlanul rendelkezik, az eladáshoz elegendő mennyiséggel rendelkezik és, hogy ezt az árut nem terhelik harmadik személyek jogai.
-   A tag kötelezi magát, hogy a zentrada szolgáltatásait az általános használati feltételeknek (7. §), valamint a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a jó erkölcsnek és az internet használat általános normáinak megfelelően használja. 

Megengedhetetlen
      -   harmadik személyek jogainak, különösen a tulajdonhoz való jog, a szerzői jog, a névviseléshez/névhasználathoz való jog és a védjegyek iránti jog megsértése, 
      -   az erőszakot vagy pornográfiát promotáló, vagy a német Büntetőtörvénykönyv (StGB) rendelkezéseit más módon sértő tartalom, 
      -   vírust, trójai falovat, vagy más olyan programot tartalmazó tartalom feltöltése, amely károsíthat, titokban megszerezhet, vagy eltüntethet adatokat, vagy számítógépes rendszereket, 
      -   olyan áruk és tartalmak felkínálása, amelyeket nem lehet nyilvánosan eladni vagy felkínálni, vagy amelyeknek birtoklása jogsértő.

-   A tag visel minden olyan költséget, amely az internethez való kapcsolódásból vagy a kapcsolódás módjának megváltozásából adódik, a nyilvános internethálózat használatának költségeit, valamint a platform használatához szükséges kommunikációs eszközök beszerzésének és karbantartásának költségeit.
-   Ha a tag által elhelyezett tartalom következtében harmadik személy információ eltávolítása, átadása, kiadásainak megtérítése vagy kártalanítása iránt fellép a zentrada platformja ellen, akkor a tag köteles a zentrada által viselt költségeket fedezni, ideértve a jogi védelem költségeit is. Ha a harmadik személy igénye vitatható és a tag az igényt nem ismeri el, akkor a zentrada követelését oly módon kerülheti el, hogy a zentrada portáljának előre átutalja a perköltség fedezetét és a kártalanítási követeléseket fedező biztosítékot és döntőbírósághoz fordul.

 
7. § Az ajánlattevő hirdetései és ajánlatai

- A tagnak a használati szerződés szerint lehetősége van, hogy mint felkínáló a termékkatalógusát a zentrada-n termékkínálat formájában felhelyezze. Ehhez szükséges egy termék- és ajánlati leírás a rendeléshez szükséges összes információval. A zentrada-n elhelyezett ajánlatoknak meg kell felelniük a zentrada Ajánlati- és forgalmazó irányvonalainak, melyek az ajánlat karbantartása alatt elérhetőek. Az ajánlatok külföldi piacra történő fordítása elhelyezhető. Az automatikus és ingyenes fordítási funkció zentrada-n keresztüli használata esetén a felkínáló kötelessége annak ellenőrzése és az azokból eredő problémák kezelése ugyan úgy az ő feladata, mint például egy nem kielégítő ajánlati leírás esetén felmerülő problémánál. 
Az ajánlatok felkínálása során tilos homepage-re, e-mail címre, vagy a felkínáló és vásárló közvetlen kapcsolattartására utaló bejegyzéseket közzétenni. 
A túlzott és megtévesztő kijelentések, vagy a nem részletes teljesítési leírások mellőzése. Olyan ajánlatok, melyek a jogszabályoknak, különösen a versenyjogszabályoknak, kereskedelmi védelem alatt álló vagy harmadikkal szembeni szerződéseknek nem felelnek meg, valamint a zentrada-val szembeni versenyreleváns ajánlatok (kereskedelmi portálok) kizárásra kerülnek. 
A zentrada.network shoppal és Salesroom-mal rendelkező Premium-felkínálói kötelezve vannak a teljes nagykereskedelmi szortimentjük prezentálására, hogy a tagok számára a teljes termékkínálatuk rendelhetően elérhető legyen. 
A felkínálónak kötelező biztosítani, hogy az összes ajánlatát a "TradeSafe" szolgáltatásán keresztül lehessen megrendelni. 
- BestPrice Garancia a felkínálótól
A zentrada.network, mint vásárlói hálózat képviseli a kereskedelmi vásárlói tagjainak alapvető érdekeit. Ezért a zentrada.network listázott felkínálói a zentrada&TradeSafe-n keresztüli vásárlásoknál a tagokat nem hozhatják hátrányos helyzetbe, és biztosítani kell az adott időpontban ugyanazokat a nagykereskedelmi árakat a mennyiségre kivetítve, ugyanazokat az akciós árakat, és törzsvásárlói kedvezményeket, mint egy közvetlen rendelés esetén. Csak azok a különleges kedvezmények tagadhatók meg a felkínáló által a zentrada&TradeSafe bonyolítás során, amelyek a korábbi üzelti kapcsolatokból ( a zentrada ajánlatkérés előtti időkből) erednek. A vásárló követelései kizárólag a TradeSafe-bonyolítás folyamatán keresztül kerülhetnek érvényesítésre.   
- a zentrada-nak jogába áll az ajánlatok tartalmát és árát felülvizsgálni, kiegészítő információkat kérni a rendelhetőségről és a szállíthatóságról, lehetősége van ajánlatokat megváltoztatni, deaktiválni vagy törölni. 
- a zentrada-nak jogában áll felkínálókat kereskedelmi adatok nélkül a zentrada-ról kizárni, vagy részfunkciókat deaktiválni. Különösen akkor, ha a felkínáló a kötelezettségével ellentétben a felkínáló irányvonalakat vagy a általános szerződési feltételeket megsérti. Ugyanezek vonatkoznak a zentrada tagjainak minőségi és biztonsági érdekeinek esetén is. 
- A felhasználó részére a  ajánlat kötelező érvényűvé válik, amikor a zentrada adatabankja regisztrálja és a felhasználó felszabadítja. A felhasználó az ajánlatát a zentrada-ról önállóan visszavonhatja. A visszavonás az ajánlat törlésének vagy lezárásának időpontjában lesz érvényes. 
- A zentrada-n való megjelenítés nem képezi egy kötelező érvényű vásárlói szerződés tárgyát. A zentrada.network vásárlói érdeklődés esetén a zentrada-kosarán és a vásárlók részére  egyedüálló TradeSafe-rendelésbonyolításon keresztül egy kötelező érvényű ajánlatot kérhetnek a felkínálótól, ezt követően a 100% vásárlói védelmet biztosító TradeSafe szabályai szerint rendelhetnek és fizethetnek. A zentrada, mint vásárlói hálózat, az információcsere szabályozására, a TradeSafe az kereskedelmi üzletkötésekre szolgál és egyik sem részese egy lehetséges adásvétel szerződésnek. 

 
8. § A szándéknyilatkozat, a cselekvés és a nyilatkozat joghatálya

-   A zentrada internetes kereskedelmi platformján minden felhasználó által tett szándéknyilatkozat, amelyet a másik felhasználóval szemben eszközölt vagy attól elfogadott, továbbá minden kereskedelmi cselekvés és egyéb nyilatkozat, amely jogkövetkezménnyel jár (összefoglalóan: "tevékenység"), olyan tevékenység, amelyet kizárólag a felhasználó végez. A zentrada ilyen tekintetben sem a saját nevében, sem harmadik személy képviseletében nem végez tevékenységet.

-   A zentrada nem felel az adott tranzakció keretei között, a teljesítés megvalósulása érdekében végzett tevékenységekért.
 
9. § Számlák kiállítása, díjazás és speciális elektronikus pénzkezelés

-   A zentrada-n való regisztráció időpontjától fogva a zentrada aktuális árjegyzéke szerinti tagdíjat kell megfizetni, amennyiben a tag rendelkezik (igényelt) előfizetéses tagságot, a tag pedig elfogadja a befizetés szabályait. A tagdíjakat az zentrada.network által kiállított számla alapján a meghatározott időszakra, előre kell fizetni. Az zentrada.network nem számít fel ennek kapcsán semmiféle járulékos költséget. Amennyiben a tagsági díj a fizetési határidőn belül nincs rendezve, a tartozást egy behajtó cégnek adja át. A tartozás behajtásából adódó költségeket, amelyek a tagdíj 30% - 50%-át is kitehetik, teljes egészében a zentrada tag viseli. 
-   A meghatározott időszakra fennálló díjkövetelés a platform használatától függetlenül, vagy a zentrada által nyújtott szolgáltatások szerződés szerinti esetleges korlátozásától függetlenül fennáll. Ez különösen a szolgáltatások azon korlátozásaira vonatkozik, amelyek a tag vagy szolgáltatója nem kompatibilis vagy speciálisan beállított programjainak következtében keletkeznek. A szolgáltatások és a zentrada platformjához való hozzáférés korlátozására akkor kerülhet sor, ha a felhasználó a tagdíj fizetésével késedelembe esik. 
-   A tag kijelenti, hogy hozzájárul a számlák és a hozzájuk kapcsolódó információk zentrada-tól e-mailben történő átvételéhez, nyomtatásra kész pdf-formátumban; valamint vállalja, hogy aktuális e-mail címét biztosítja a zentrada és az zentrada.network számára, amelyen valóban elérhető. Kérésére a zentrada.network számlát állít ki, és azt posta útján elküldi. 
-   Ha a tag a regisztráció alkalmával vagy tagsága fennállása folyamán kifejezi hozzájárulását, hogy a zentrada portáljának használatáért járó díjat a zentrada.network hitelkártyájáról vagy számlája megterhelése útján avizóval automatikusan beszedje, és ehhez a megfelelő adatokat rendelkezésre bocsátotta, akkor az zentrada.network-nek joga van ezen adatok tárolására és a megfelelő intézményeknek és bankoknak való továbbítására, amennyiben biztosítva van az adatvédelmi előírások betartása és a szükséges technikai biztonság. A díj beszedésére vonatkozó engedély a szolgáltatási feltételekkel összhangban áll, és visszavonásig érvényes a zentrada platformjának jelenlegi és jövőbeni használatából eredő összes járandóságra nézve, a lehetséges tranzakciós alapokra való tekintet nélkül.
A szerződéses viszony fennállása során a zentrada.network jogosult arra, hogy az első megbízás után annak megismétlése nélkül a folyószámla vagy a hitelkártya megterhelésével beszedje az ismétlődő járandóságok (pl. éves díjak) összegeit. A tag ennélfogva köteles tájékoztatni a zentrada.network-t számlaszámainak és az azokhoz kapcsolódó adatainak változásairól.
Ha a megalapozott beszedés visszavonásra kerül vagy nem valósítható meg ellenvetés vagy pénzeszközök hiánya miatt, a tagnak el kell számolnia a zentrada.network-vel szemben, a főtartozás mellett a járulékos költségekkel és a pénzintézetek díjaival kapcsolatban is.

 
10. § Adatok feldolgozása, tárolása és továbbítása

-   A zentrada platformján való jelentkezéssel és regisztrációval a tag kifejezi beleegyezését személyes és kereskedelmi adatainak, közzétett ajánlatainak, rendszeren belüli levelezésének feldolgozására és tárolására vonatkozóan, amennyiben ezen adatok a platform kereskedelmi céljaira kerültek összegyűjtésre, és archiválásuk dokumentációs célból és biztonsági megfontolásokból szükséges. 
-   A zentrada jogosult a tagsági adatok és e-mail címek felhasználására a következő módon: 
     -   a zentrada platformja által nyújtott szolgáltatások keretei közötti publikálás és a tagok számára történő közvetítés, lekérdezésekkel együtt, 
     -   a tagsággal járó számlák és információk küldése a zentrada-nak vagy a zentrada-tól, a tagság időtartam alatt és közvetlenül megszűnése után mindaddig, amíg a tag a felhatalmazást vissza nem vonja, 
     -   továbbítás az erre feljogosított szerveknek a törvényi kötelezettségek keretei között és 
     -   továbbítás harmadik személyeknek – a zentrada platform tagjainak vagy nyilvános intézményeknek minden olyan esetben, amikor ezt a portál felhasználójának tevékenységéből adódóan a zentrada érdeke szükségessé teszi. A speciális feltételek elfogadása és a zentrada platformjának használata által a tag kifejezi beleegyezését a fentiekbe.

 
11. § A garancia kizárása

A zentrada.network és a zentrada felelőssége a következőképpen korlátozódik a zentrada portálja által közvetített minden információ, akaratnyilvánítás, harmadik felek közötti szerződés, valamint az áruk és szolgáltatások lekérdezése tekintetében: 
-   A zentrada nem felel az egyes tagok közötti megállapodásokért és az általuk közölt információkért.
-   A zentrada nem vállal felelősséget az ajánlattevő által a vásárlónak eladott áruk és szolgáltatások tekintetében. A zentrada nem vállal felelősséget a vásárló vagy az ajánlattevő által nyújtott adatok és nyilatkozatok eredetisége és teljessége tekintetében, a szállítandó áruk és szolgáltatások minősége és használatra való alkalmassága tekintetében, ezeknek a vásárló által meghatározott célra való alkalmassága tekintetében, harmadik személyeknek az áruk és szolgáltatások leszállítása általi esetleges jogsérelme esetén, valamint a tagok létezéséért, megbízhatóságáért és fizetőképességéért.
-   A zentrada nem zárhatja ki azt a lehetőséget, hogy az a személy, aki vásárlóként vagy ajánlattevőként van meghatározva, a zentrada platformjának segítségével tett vagy elfogadott szándéknyilatkozatában, a valóságban nem létezik. Az adott szándéknyilatkozat valódisága ennek értelmében bizonytalan. Az ajánlatot tevő vagy elfogadó tag ezért saját kockázatára jár el a szerződéses partner létezését illetően.
-   A zentrada nem tudja teljes bizonyossággal kizárni, hogy a jelszót, a szándéknyilatkozatot tevő tag által nem juttatta a fel nem hatalmazott személy kezébe. Ezt a kockázatot is kizárólag a tag viseli. Ki van zárva a zentrada meghatalmazás nélkül eljáró közvetítőkénti felelőssége is, a szándékos vagy gondatlan viselkedés eseteit kivéve. Ezen megállapítás nem sérti az 5. § 1. mondatának megállapításait a használati feltételekről.

 
12. § A felelősség kizárása

-   A zentrada nem felel azért, ha a portál átmenetileg (különösen karbantartási munkák idején) nem elérhető, amennyiben az elérés hiánya a naptári év során összességében nem haladja meg az 5 %-ot, valamint ha a hosszabb szüneteket nem szándékos vagy gondatlan viselkedés okozza. 
-   A zentrada nem felel a tagok által a zentrada internetes oldalain elhelyezett információk, tanácsok és ajánlások valódiságáért és/vagy teljességéért, sem pedig a zentrada internetes oldalainak közvetítésével elérhető információk, tanácsok és ajánlások valódiságáért és/vagy teljességéért. 
-   A zentrada elhatárolja magát az ajánlatokkal kapcsolatos internetes linkek tartalmától és szerzőitől; nem felel továbbá az ilyen linkek használata révén keletkező tartalmakért, tranzakciókért és károkért. 
-   A zentrada nem felel a használt programok és berendezések üzemszünetéből és hibáiból eredő károkért, különösen az interneten fellépő technikai hibákért. A zentrada nem felel olyan károkért, melyek hibájától függetlenül következnek be, tehát az internethez való hozzáférés hiányából vagy az internet hibás működéséből, a zentrada internetes oldalainak böngészéséhez használt programjának hibájából, vagy a berendezés miatt keletkeztek; és nem felel azokért a károkért, amelyek a szerződéses kötelezettségek, program, berendezés vagy internetes technikai hibák miatt keletkeznek. Ezt alkalmazni kell a szolgáltatás működésében fellépő korlátozások alkalmával, amelyek a tag vagy szolgáltatója inkompatibilitásából vagy programjának specifikus paramétereiből adódhatnak. 
-   A zentrada nem felel azokért a károkért, amelyek a vásárló által a zentrada oldalain elhelyezett ajánlatok valótlanságából vagy az ajánlattevők válaszaiból erednek. A zentrada nem felel azokért károkért, amelyek a vásárló vagy az ajánlattevő adatainak eltüntetéséből vagy eltitkolásából adódnak; és azokért a károkért sem felel, amelyek ezen adatok el nem tüntetéséből vagy el nem titkolásából adódnak. 
-   A zentrada nem felel a lényegtelen szerződéses kötelezettségének nem szándékos megsértéséből eredő károkért. Ez vonatkozik a lényegtelen szerződéses kötelezettségének a tárgyalás folyamán történő nem szándékos megsértésére, valamint a gondatlan viselkedéssel okozott jogszabályi felelősségre is. 
-   Felelősség esetén, a szándékos cselekvést kivéve, a kártérítési felelősség a tipikus, és előre látható károkra korlátozódik, azonban minden esetben legfeljebb a kár átlagos értékéig terjed. 
-   A zentrada nem vállal felelősséget harmadik személyek internetes oldalainak és olyan internetes boltok tartalmáért, amelyekre a zentrada platformján közvetlen vagy közvetett hivatkozások utalnak. 
-   A felelősség fenti korlátozásait alkalmazni kell azon törvényes képviselőkre, dolgozókra és harmadik személyekre vonatkozóan, akiket a a zentrada szolgáltatásának nyújtása során igénybe vesz. 
-   A zentrada hangsúlyozza, hogy a vásárló és az ajánlattevő biztosíthatja magát esetleges károk ellen.

 
13. § Illetékes bíróság, vonatkozó jog

-   Jelen szerződés a Német Szövetségi Köztársaság joghatálya alá tartozik. Az ENSZ nemzetközi áruforgalomra vonatkozó Konvenciójának alkalmazása itt nem érvényes. Tekintettel a szerződő felekre a fogyasztói jogok védelméről szóló törvény nem alkalmazható. 
-   Jelen szerződési feltételek alapján létrejött minden szerződésre esetében a Würtzburgi Bíróság illetékes. A zentrada-nak jogában áll a tag szempontjából helyileg illetékes bíróságon is keresetet indítani.

 
14. § Záró rendelkezések

-   A tagsági szerződés általános feltételei nem vonhatók össze. 
-   Ha ezen szerződés egyes rendelkezései részben vagy egészben jogilag érvénytelenek, vagy a jövőben érvényüket veszítik, ez a szerződés fennmaradó részeinek érvényességét nem sérti. 
-   A jogilag érvénytelen szakaszra nézve a felek kötelezik magukat, hogy azt olyan érvényes szakasszal helyettesítik, amely gazdasági szempontból a lehető legközelebb áll az érvénytelenhez.

 
FIGYELEM! a jelen Általános Szerződési Feltételek magyar nyelvű változata csak fordítás, amelynek célja a német szöveg megértése. A zentrada platformja Általános Szerződési Feltételeinek eredeti változata német nyelvű.